Zarządzanie hostowanymi warstwami zobrazowań

W hostowanej warstwie zobrazowań można zmienić pewne ustawienia. Poniższe sekcje zawierają opis sposobów umożliwiających właścicielowi warstwy lub administratorowi zarządzanie ustawieniami hostowanej warstwy zobrazowań i danych, które ona zawiera.

Zarządzanie szczegółami elementu

Właściciel hostowanej warstwy zobrazowań lub administrator może zmienić nazwę, miniaturę, podsumowanie, opis, warunki użytkowania, ustawienia udostępniania, folder, znaczniki i kredyty elementów hostowanej warstwy zobrazowań. Administrator może zmienić właściciela hostowanej warstwy zobrazowań.

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę elementu dla hostowanej warstwy zobrazowań.
 2. Na karcie Przegląd kliknij przycisk Edytuj obok nazwy właściwości, którą chcesz zmienić.
 3. Zmień tę właściwość i kliknij przycisk Zapisz.

Notatka:

Elementów dynamicznej warstwy zobrazowań nie można udostępniać publicznie. Nawet jeśli użytkownik dysponuje uprawnieniem do udostępniania danych publicznie, opcja udostępniania dynamicznych warstw zobrazowań Wszyscy (publiczne) nie jest dostępna.

Zarządzanie ustawieniami ogólnymi

Właściciel hostowanej warstwy zobrazowań lub administrator może zmodyfikować status zasobów, ustawienie ochrony przed usunięciem oraz zasięg warstwy.

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę elementu dla hostowanej warstwy zobrazowań.
 2. Na karcie Ustawienia wybierz Oznacz jako wiarygodne lub Oznacz jako nieaktualne.
 3. Opcjonalnie zaznacz pole, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu elementu.
 4. Aby skonfigurować zasięg i umożliwić wyszukiwanie warstwy według lokalizacji, kliknij Edytuj zasięg.
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie ustawieniami dynamicznej warstwy zobrazowań

Hostowane dynamiczne warstwy zobrazowań mają dodatkowe ustawienia, takie jak domyślne ponowne próbkowanie, kompresja, metody mozaikowania i pomiary geodezyjne, które mogą być modyfikowane przez administratora lub właściciela dynamicznej warstwy zobrazowań.

Modyfikowanie opcji żądań obrazów

Ograniczenia rozmiaru zobrazowania, którego dotyczy zapytanie lub które jest wyświetlane podczas renderowania warstwy zobrazowań, można modyfikować. Na przykład można zwiększyć rozmiar żądania, aby wyświetlić większy obszar zobrazowania. Wykonaj następujące czynności, aby zmodyfikować części warstwy zobrazowań, których mogą dotyczyć zapytania i które można wyświetlać na mapie:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę szczegółów elementu dla hostowanej dynamicznej warstwy zobrazowań.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przewiń do sekcji Warstwa zobrazowań (hostowana).
 4. Opcjonalnie zmodyfikuj jedno z następujących ustawień:
  • Maksymalna liczba kolumna na żądanie — maksymalna liczba kolumn w żądaniu klienta, na którą zezwala serwer. Jeśli żądanie klienta przekroczy tę wartość, nie zostaną zwrócone żadne piksele.
   Notatka:

   Limit rozmiaru żądania dla dynamicznej usługi obrazowej ArcGIS Online jest ustawiony na 4000 × 4000 pikseli lub mniej. Można dopasować wielkość Maksymalna liczba kolumn na żądanie, ale to ustawienie parametru zostanie przywrócone do wartości 4000, jeśli podana liczba kolumn przekroczy 4000.

  • Maksymalna liczba wierszy na żądanie — maksymalna liczba wierszy w żądaniu klienta, na którą zezwala serwer. Jeśli żądanie klienta przekroczy tę wartość, nie zostaną zwrócone żadne piksele.
   Notatka:

   Limit rozmiaru żądania dla dynamicznej usługi obrazowej ArcGIS Online jest ustawiony na 4000 × 4000 pikseli lub mniej. Można dopasować wielkość Maksymalna liczba kolumn w wierszu, ale ten parametr zostanie przywrócony do wartości 4000, jeśli podana liczba wierszy przekroczy 4000.

  • Maksymalna liczba próbek — generuje lokalizacje przykładowych punktów, wartości pikseli i odpowiednie rozdzielczości przestrzenne danych źródłowych dla danej geometrii. Domyślnie maksymalna liczba lokalizacji próbek wynosi 1000.
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Ustawianie domyślnej metody ponownego próbkowania

Domyślna metoda ponownego próbkowania określa sposób wyświetlania pikseli po dodaniu warstwy zobrazowań do mapy. Na przykład można zmienić metodę ponownego próbkowania z Interpolacja bilinearna na Najbliższe sąsiedztwo, jeśli większość zobrazowań w zbiorze jest kategorialnych. Wykonaj następujące czynności, aby zmienić domyślną metodę ponownego próbkowania na potrzeby wyświetlania zobrazowań:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę szczegółów elementu dla hostowanej dynamicznej warstwy zobrazowań.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przewiń do sekcji Warstwa zobrazowań (hostowana) i wybierz jedną z następujących opcji dla ustawienia Domyślna metoda ponownego próbkowania:
  • Najbliższe sąsiedztwo — zalecana dla danych dyskretnych
  • Interpolacja bilinearna — zalecana dla danych ciągłych
  • Splot sześcienny — zalecana dla danych ciągłych
  • Większość — zalecana dla danych dyskretnych
 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Wybieranie opcji kompresji

Kompresowanie danych rastrowych zwiększa wydajność w przypadku używania sieci. Wykonaj następujące czynności, aby określić dozwolone typy kompresji:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę szczegółów elementu dla hostowanej dynamicznej warstwy zobrazowań.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przewiń do sekcji Warstwa zobrazowań (hostowana) i zaznacz pola wyboru w ustawieniu Dozwolone kompresje, aby zezwolić na używanie jednej lub większej liczby następujących opcji:
  • Brak — nie będzie stosowana żadna kompresja.
  • JPEG — kompresja stratna, w przypadku której jest używany publiczny algorytm kompresji JPEG. Po wybraniu opcji JPEG można również określić ustawienie Domyślna jakość kompresji JPEG. Prawidłowe zakresy wartości jakości kompresji to liczby z zakresu od 0 do 100, przy czym wartością domyślną jest 75. Tej kompresji można używać w przypadku plików JPEG i TIFF oraz geobaz.
  • LZ77 — kompresja bezstratna, która zachowuje wszystkie wartości komórek rastrów.
  • LERC — kompresja bezstratna lub stratna, która dzieli raster na pewną liczbę bloków pikseli. Każdy piksel w bloku może być kwantyzowany i można wstawiać bity niezawierające informacji w oparciu o kilka statystyk bloku, w tym maksymalną dozwoloną liczbę błędów.
 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana szablonu funkcji rastrowej

Dynamiczne warstwy zobrazowań mogą być renderowane za pomocą szablonów funkcji rastrowych, które na bieżąco przetwarzają wartości pikseli, aby generować wyświetlane wyniki.

Aby zezwolić na funkcje rastrowe i określić szablony funkcji rastrowych, które mogą być używane do renderowania, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę szczegółów elementu dla hostowanej dynamicznej warstwy zobrazowań.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przewiń do sekcji Warstwa zobrazowań (hostowana) i zaznacz pole wyboru Zezwól na funkcję, aby zezwolić użytkownikom na dostęp do szablonów funkcji rastrowych powiązanych z warstwą.
 4. Kliknij przycisk Wybierz szablon funkcji rastrowej, aby uruchomić przeglądarkę szablonów funkcji rastrowych.
 5. Wskaż szablon funkcji rastrowej, który ma zostać dodany jako opcje renderowania dynamicznej warstwy zobrazowań i kliknij przycisk Wybierz.
 6. W przypadku wybrania więcej niż jednego szablonu funkcji rastrowej można ustawić jeden z nich jako domyślny.
 7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Podawanie opcji mozaiki

Jeśli warstwa zobrazowań została wygenerowana z zestawu danych mozaiki lub zbioru obrazów, można zmodyfikować właściwości mozaiki lub katalogu w warstwie zobrazowań. Te parametry sterują dostępem użytkowników do pól katalogu i metadanych lub ograniczają go, a także ograniczają żądania rekordów z tabel zestawu danych mozaiki. Te parametry mogą mieć wpływ na obciążenie serwera. Im więcej danych, które użytkownik może wyświetlać i względem których może wykonywać zapytania, tym większe obciążenie serwera.

Aby zmodyfikować właściwości katalogu lub mozaiki w dynamicznej warstwie zobrazowań, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę szczegółów elementu dla hostowanej dynamicznej warstwy zobrazowań.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przewiń do sekcji Warstwa zobrazowań (hostowana) i zaznacz pole wyboru Katalog.
 4. Opcjonalnie zmodyfikuj jedno lub większą liczbę następujących ustawień:

  Maksymalna liczba rastrów na mozaikę

  Maksymalna liczba rastrów, których można użyć do utworzenia mozaiki, na żądanie. W przypadku ustawienia tej opcji serwer nie musi otwierać ani przetwarzać dużej liczby rastrów na potrzeby jednego żądania.

  Jeśli żądanie klienta wymaga uzyskania dostępu do większej niż ustawiona liczby rastrów, zostanie uzyskany dostęp tylko do ustawionej liczby rastrów. Nie zostaną zwrócone żadne piksele dodatkowych rastrów, co może spowodować luki w wynikowym obrazie. Zaleca się zbudowanie przeglądów, aby nie powstały luki w obrazie dla klienta.

  Maksymalna liczba rekordów zwracanych dla żądania

  Maksymalny limit liczby rekordów transmitowanych w jednej transakcji. Jeśli żądanie użytkownika przekroczy tę wartość, zwracany obraz używa maksymalnej liczby dozwolonych rastrów.

  Dozwolone pola

  Pola w tabeli atrybutów, które są transmitowane do klienta. Usuń zaznaczenie pól, których klient nie ma wyświetlać ani używać w zapytaniu.

  Dozwolona metoda mozaikowania

  Dozwolone metody mozaikowania w usłudze rastrowej. Możliwe metody mozaikowania są następujące:

  • Najbliżej środka
  • Północny zachód
  • Blokuj raster
  • Według atrybutów
  • Najbliżej nadiru
  • Najbliżej punktu obserwacyjnego
  • Linia szycia
  • Brak

  W przypadku wybrania metody Według atrybutów można określić ustawienie Pola sortowania metody mozaikowania oraz podstawowe ustawienie Sortuj wartość.

 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Określanie dozwolonych typów pomiarów geodezyjnych

Aby zezwolić na pomiary geodezyjne na obrazie w warstwie zobrazowań, w tym umożliwić korzystanie z narzędzi do pomiaru punktu, odległości, obszaru i wysokości obiektu na obrazie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę szczegółów elementu dla hostowanej dynamicznej warstwy zobrazowań.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przewiń do sekcji Warstwa zobrazowań (hostowana) i zaznacz pole wyboru Pomiar, aby zezwolić użytkownikom na wykonywanie pomiarów w warstwie zobrazowań.
 4. Zaznacz pola wyboru, aby zezwolić na używanie jednej lub większej liczby następujących opcji pomiarów geodezyjnych:
  • Brak — nie można wykonywać żadnych pomiarów geodezyjnych.
  • Podstawowe — można wykonywać podstawowe operacje pomiarów geodezyjnych: punkt, odległość, obszar i centroid.
  • Wysokość od podstawy do szczytu — można wykonywać pomiary wysokości od podstawy do szczytu obiektu. Pomiary są wykonywane prostopadle do podstawy, więc linia mierzona wzdłuż budynku musi mieć punkt końcowy dokładnie nad punktem początkowym. Pomiary nie będą tak dokładne w przypadku obiektów, które się zwężają lub są pochylone względem podstawy.
  • Wysokość cienia od podstawy do szczytu — można wykonywać pomiary wysokości od podstawy do szczytu cienia obiektu na ziemi. Punkt na cieniu musi odpowiadać punktowi na widocznym obiekcie, który jest prostopadły do podstawy.
  • Wysokość cienia od szczytu do szczytu — można wykonywać pomiary wysokości od szczytu obiektu do szczytu cienia obiektu na ziemi. Punkty pomiaru na obiekcie i jego cieniu muszą sobie odpowiadać. To narzędzie przydaje się do określania wysokości obiektu znajdującego się na szczycie struktury, jeśli na przykład istnieje pomieszczenie mniejsze niż wymiary budynku lub wieża na szczycie. Można zidentyfikować punkt wyznaczający szczyt tego obiektu na obrazie oraz ten sam punkt na cieniu.
  • 3D — można wykonywać operacje pomiarów geodezyjnych 3D: punkt 3D, odległość 3D, obszar 3D, centroid 3D i objętość.
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie obrazami w zbiorze obrazów

Zbiór obrazów można opublikować jako hostowaną dynamiczną warstwę zobrazowań w instytucji. Po opublikowaniu właściciel warstwy lub administrator może budować przeglądy i obrysy obrazów, obliczać statystyki i definiować wartości pikseli NoData.

Budowanie obrysów

Obrysy obejmują zarys każdego rastra lub obrazu w zbiorze obrazów. Ten zarys nie zawsze jest zasięgiem każdego zestawu danych rastrowych, ale może być zasięgiem prawidłowych danych rastra w zestawie danych. Aby zbudować obrysy hostowanej warstwy zobrazowań opublikowanej ze zbiorem obrazów, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę szczegółów elementu dla warstwy zobrazowań zbioru obrazów.
 2. Kliknij kartę Zarządzanie obrazami, a następnie kliknij przycisk Buduj obrysy.
 3. Opcjonalnie zmodyfikuj jedno lub większą liczbę następujących ustawień:

  Metoda

  Metoda obliczania obrysu:

  • Radiometria — wykluczaj piksele o wartościach spoza zdefiniowanego zakresu. Ta opcja jest zwykle używana do wykluczania obszarów granicznych, które nie zawierają prawidłowych danych. Po wybraniu tej opcji można również określić wartość minimalną i maksymalną. Jest to opcja domyślna.
  • Geometria — odtwórz oryginalną geometrię obrysu.

  Przybliżona liczba wierzchołków

  Złożoność obrysów jest definiowana przez liczbę wierzchołków. Prawidłowe są wartości z zakresu od 4 do 10 000. Można też ustawić wartość -1, aby nie przeprowadzać żadnej generalizacji. W przypadku większej liczby wierzchołków obrysy będą dokładniejsze i prawdopodobnie, bardziej nieregularne.

  Zmniejsz odległość

  Przytnij obwiednię o tę odległość. Może to wyeliminować artefakty powstałe w wyniku użycia kompresji stratnej, które powodują, że krawędzie obrazu nakładają się na piksele NoData.

  Metoda upraszczania

  Zmniejsz liczbę wierzchołków w obrysie, aby poprawić wydajność.

  • Brak — nie ograniczaj liczby wierzchołków. Jest to opcja domyślna.
  • Powłoka wypukła — użyj minimalnej ramki ograniczającej, aby uprościć obrys.
  • Obwiednia — użyj obwiedni każdego elementu zestawu danych mozaiki, aby uprościć obrys.

  Pomiń przeglądy

  Dopasuj obrysy przeglądów.

  • Zaznaczona — bez dopasowywania obrysów przeglądów. Jest to opcja domyślna.
  • Niezaznaczona — dopasowuj obrysy przeglądów i powiązanych zestawów danych rastrowych.

  Aktualizuj granicę

  Aktualizuj granicę zestawu danych mozaiki, jeśli dodano lub usunięto zobrazowanie zmieniające zasięg.

  • Zaznaczona — aktualizuj granicę. Jest to opcja domyślna.
  • Niezaznaczona — nie aktualizuj granicy.

  Zachowaj krawędzie arkusza

  Zmodyfikuj obwiednie zestawów danych rastrowych, które zostały umiejscowione sąsiadująco i przylegają do siebie (umieść je wzdłuż linii szycia tak, że będą nakładać się w niewielkim stopniu lub wcale).

  • Niezaznaczona — usuwaj krawędzie arkusza ze wszystkich obrysów. Jest to opcja domyślna.
  • Zaznaczona — zachowaj pierwotny stan obrysów.

  Rozmiar żądania

  Skonfiguruj ponownie przepróbkowany zasięg (w kolumnach i wierszach) rastra podczas tworzenia obwiedni. Większa rozdzielczość obrazu powoduje, że w zestawie danych rastrowych znajdzie się więcej szczegółów, ale wydłuży się czas przetwarzania. Podanie wartości -1 spowoduje obliczanie obrysu w pierwotnej rozdzielczości.

  Minimalny rozmiar regionu (w pikselach)

  Unikaj niewielkich luk w zobrazowaniach podczas tworzenia maski przy użyciu wartości pikseli. Na przykład zobrazowanie może zawierać wartości z zakresu od 0 do 255, a w celu zamaskowania chmur wykluczono wartości od 245 do 255. Może to spowodować zamaskowanie innych pikseli, które nie przedstawiają chmur. Jeśli te obszary są mniejsze niż podana tutaj liczba pikseli, nie będą maskowane.

  Minimalny współczynnik cienkości

  Zdefiniuj cienkość elementów resztkowych w skali od 0 do 1,0, przy czym wartość 1,0 reprezentuje okrąg, a wartość 0,0 reprezentuje poligon, który jest prawie linią prostą.

  Poligony o wartościach mniejszych niż Maksymalny rozmiar elementów resztkowych i Minimalny współczynnik cienkości będą usuwane z obrysu.

  Maksymalny rozmiar elementów resztkowych

  Identyfikuj wszystkie poligony mniejsze niż kwadrat tej wartości. Wartość jest podawana w pikselach i jest oparta na wartości Rozmiar żądania, a nie na rozdzielczości przestrzennej rastra źródłowego.

  Poligony o wartościach mniejszych niż Maksymalny rozmiar elementów resztkowych i Minimalny współczynnik cienkości będą usuwane z obrysu.

 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Uruchom.

  Zostaną zbudowane obrysy obrazów na warstwie zbioru obrazów i nastąpi powrót do karty Zarządzanie obrazami.

Budowanie przeglądów

Przeglądy to obrazy o niższej rozdzielczości tworzone w celu zwiększenia szybkości wyświetlania i zmniejszenia wykorzystania procesora podczas wyświetlania zbioru obrazów w większej skali (pomniejszonych). Aby zbudować przeglądy hostowanej warstwy zobrazowań opublikowanej ze zbiorem obrazów, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę szczegółów elementu dla warstwy zobrazowań zbioru obrazów.
 2. Kliknij kartę Zarządzanie obrazami, a następnie kliknij przycisk Buduj przeglądy.
 3. Kliknij przycisk Uruchom.

  Zostaną zbudowane przeglądy obrazów na warstwie zbioru obrazów i nastąpi powrót do karty Zarządzanie obrazami.

Oblicz statystyki

Statystyki są niezbędne do wykonywania pewnych zadań na zobrazowaniach, takich jak stosowanie rozciągnięcia kontrastu lub klasyfikacja danych. Obliczenie statystyk poprawia wyświetlanie. Aby obliczyć statystyki obrazów opublikowanych jako zbiór obrazów, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę szczegółów elementu dla warstwy zobrazowań zbioru obrazów.
 2. Kliknij kartę Zarządzanie obrazami, a następnie kliknij przycisk Oblicz statystyki.
 3. Opcjonalnie zmodyfikuj jedno z następujących ustawień:

  Liczba wierszy do pominięcia

  Liczba pikseli w pionie między próbkami pikseli. Ta wartość steruje fragmentem każdego obrazu używanym podczas obliczania statystyk. Wartość 1 spowoduje użycie każdego piksela w każdej kolumnie, a wartość 10 — co dziesiątego piksela.

  Liczba kolumn do pominięcia

  Liczba pikseli w poziomie między próbkami pikseli. Ta wartość steruje fragmentem każdego obrazu używanym podczas obliczania statystyk. Wartość 1 spowoduje użycie każdego piksela w każdym wierszu, a wartość 10 — co dziesiątego piksela.

  Ignoruj wartości

  Wartości pikseli, które nie mają być uwzględniane w obliczeniach statystyk.

 4. Kliknij przycisk Uruchom.

  Zostaną obliczone statystyki dla obrazów na warstwie zbioru obrazów i nastąpi powrót do karty Zarządzanie obrazami.

Definiowanie wartości pikseli NoData

Można określić jedną lub więcej wartości, które mają być reprezentowane jako dane NoData w zbiorze obrazów. Za pomocą wartości NoData można definiować wartości pikseli wokół obrazu lub ustawić wartości przezroczyste. Aby ustawić wartości NoData dla obrazów opublikowanych jako zbiór obrazów, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę szczegółów elementu dla warstwy zobrazowań zbioru obrazów.
 2. Kliknij kartę Zarządzanie obrazami, a następnie kliknij przycisk Zdefiniuj wartości pikseli NoData.
 3. Wprowadź wartość piksela w postaci liczby całkowitej w parametrze wartości piksela NoData. Alternatywnie zaznacz pole wyboru Zdefiniuj zakres prawidłowych wartości pikseli, aby określić minimalną i maksymalną prawidłową wartość piksela. Wszystkie wartości pikseli spoza prawidłowego zakresu będą ustawiane jako NoData.
 4. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Piksel reprezentuje lukę tylko wówczas, gdy kryterium NoData jest spełnione dla wszystkich pasm. Dotyczy to tylko wielopasmowych zobrazowań.
  • Niezaznaczona — jeśli dowolne pasmo zawiera piksel NoData, piksel jest klasyfikowany jako NoData dla wielopasmowej warstwy zobrazowań. Jest to opcja domyślna.
  • Zaznaczona — piksel musi być sklasyfikowany jako NoData we wszystkich pasmach, aby został sklasyfikowany jako NoData dla wielopasmowej warstwy zobrazowań.
 5. Kliknij przycisk Uruchom.

  Piksele NoData zostaną zdefiniowane dla obrazów na warstwie zbioru obrazów i nastąpi powrót do karty Zarządzanie obrazami.