Szczegóły elementu

Każdy element w usłudze ArcGIS Online zawiera stronę elementu z różnymi informacjami, działaniami, opcjami i ustawieniami zorganizowanymi na kartach Przegląd, Dane, Wizualizacja, Wykorzystanie i Ustawienia. Dostępne karty, a także opcje i informacje na tych kartach zależą od typu elementu, posiadanych uprawnień oraz tego, czy użytkownik jest właścicielem czy administratorem elementu.

Strony elementów umożliwiają dogłębne badanie elementów na wiele sposobów. Na przykład interaktywna tabela atrybutów integruje powiązane rekordy i załączniki, umożliwiając eksplorowanie danych atrybutowych i wyświetlanie wszystkich aspektów pól, w tym wartości pól, statystyk podsumowujących i ustawień. Twórcy treści i administratorzy mogą zmieniać ustawienia elementu bez konieczności przechodzenia do innych miejsc na stronie internetowej. Na przykład można skonfigurować aplikację ze sceny na karcie Przegląd lub edytować ustawienia aplikacji bezpośrednio na karcie Ustawienia. Style warstw obiektowych, okna podręczne i inne właściwości można konfigurować na karcie Wizualizacje zamiast otwierać warstwę w przeglądarce map.

Aby uzyskać dostęp do szczegółów elementu, kliknij łącze Szczegóły znajdujące się poniżej miniatury elementu lub przejdź do galerii i umieść kursor na miniaturze, a następnie kliknij przycisk Szczegóły. Jeżeli jesteś właścicielem danego elementu, możesz przejść do karty Moje zasoby strony zasobów.

Poszczególne warstwy w warstwie obiektowej mają własne strony szczegółów. Strony te zawierają informacje i funkcje odnoszące się tylko do warstwy podrzędnej i mające wpływ tylko na tę warstwę. Aby uzyskać dostęp do szczegółów warstwy podrzędnej, otwórz stronę szczegółów warstwy obiektowej i kliknij warstwę podrzędną na liście Warstwy na karcie Przegląd. Aby wrócić do szczegółów warstwy obiektowej, kliknij nazwę warstwy na banerze u góry strony szczegółów.

Czynności, które można wykonać z poziomu strony szczegółów warstwy podrzędnej:

 • Zmiana nazwy warstwy. Kliknij przycisk Edytuj obok nazw warstwy na banerze strony szczegółów warstwy i wpisz nową nazwę.
 • Dodanie podsumowania właściwego dla konkretnej warstwy.
 • Dodanie opisu właściwego dla konkretnej warstwy.
 • Podanie informacji o atrybutach dla warstwy. Nie jest niczym nietypowym, że każda warstwa ma inne źródło lub pochodzenie. Można podać informacje o osobie lub firmie, która utworzyła dane dla każdej warstwy.
 • Skopiowanie adresu URL warstwy podrzędnej, aby można było odwołać się do każdej konkretnej warstwy w innej aplikacji.
 • Otwórz warstwę w przeglądarce Map Viewer lub Map Viewer Classic.
 • Dodanie i edytowanie metadanych warstwy.
 • Praca z danymi atrybutowymi warstwy.
 • Wizualizowanie warstwy.

Poniższe funkcje są dostępne tylko dla warstw w hostowanych warstwach obiektowych. O ile nie wskazano inaczej, aby wykonać te czynności, musisz być administratorem lub właścicielem warstwy.

Poniższe funkcje są dostępne tylko dla hostowanych warstw zobrazowań. O ile nie wskazano inaczej, aby wykonać te czynności, musisz być administratorem lub właścicielem warstwy.

 • Publikuj hostowaną kafelkowaną warstwę zobrazowań z dynamicznej warstwy zobrazowań. Odwrotnie, można opublikować dynamiczną warstwę zobrazowań na stronie elementu warstwy zobrazowań.
 • Wyeksportuj pakiet kafli z kafelkowej warstwy zobrazowań. W tej chwili tylko właściciel warstwy może wyeksportować pakiet kafli.
 • Zarządzanie hostowanymi warstwami zobrazowań.

Wyświetlanie i edycja informacji przeglądowych

Karta Przegląd zawiera informacje przeglądowe o elemencie, na przykład opis, znaczniki, informacje o źródle danych, datę utworzenia, rozmiar, status udostępniania oraz to, czy element został określony jako wiarygodny lub nieaktualny. Zawiera ona również pasek stanu i interaktywną listę kontrolną, które pomagają administratorom i właścicielom elementu w dostarczaniu bardziej szczegółowych informacji o elemencie. Właściciele elementu, jego administratorzy i użytkownicy z innymi uprawnieniami mogą edytować większość informacji na karcie Przegląd. Inni użytkownicy mogą zapoznać się z informacjami ogólnymi, aby lepiej poznać dany element przed jego użyciem.

Karta Przegląd zawiera także opcje do otwierania, dodawania do ulubionych, kategoryzowania elementu, udostępniania elementu, edycji metadanych oraz dodawania ocen i komentarzy. Strony elementów niektórych typów mają dodatkowe opcje, na przykład można publikować aplikacje z poziomu stron elementów konfigurowalnych aplikacji, aktualizować lub pobierać pliki, jak np. pliki z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV), tworzyć aplikację na podstawie mapy internetowej lub sceny internetowej i eksportować dane z hostowanych warstw obiektowych, dla których włączono funkcję eksportu. Mając odpowiednie uprawnienia, można publikować mapy i dane jako hostowane warstwy internetowe. Administratorzy i osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą także zmienić właściciela elementu w instytucji.

Otwieranie elementów

Domyślnie elementy są otwierane w najbardziej odpowiedniej aplikacji. Na przykład mapy są otwierane w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic, sceny — w przeglądarce scen Scene Viewer, a pakiety warstw w aplikacji ArcGIS Pro. Czasami dostępne są inne opcje. Na przykład można zdecydować o otwarciu mapy w aplikacji ArcGIS Pro, a nie w przeglądarce map Map Viewer. Niektóre elementy można tylko pobierać, a niektóre nie mają opcji otwierania ani pobierania. Przyciski działania widoczne z prawej strony karty Informacje ogólne na stronie elementu zależą od typu elementu. Najbardziej odpowiednia opcja dla operacji otwierania, pobierania itp. jest udostępniana jako pierwszy przycisk działania.

Warstwy podrzędne warstwy obiektowej można otwierać tylko w przeglądarce Map Viewer lub przeglądarce Map Viewer Classic.

Obszerna lista obsługiwanych typów elementów znajduje się w sekcji Co można dodać do usługi ArcGIS Online?

Tytuł

Tytuł to nazwa, która jest wyświetlana, gdy ktoś uzyskuje dostęp do elementu, a także nazwa na karcie Moje zasoby na stronie zasobów. Tytuł powinien informować o zawartości elementu.

Podsumowanie

Krótki opis wyświetlany na liście wyników podczas wyszukiwania warstw na witrynie internetowej. Limit długości opisu wynosi 2048 znaków. W tym momencie podsumowanie warstw w wielowarstwowej warstwie obiektowej nie jest uwzględnione w wynikach wyszukiwania.

Opis

Ten szczegółowy opis elementu jest wyświetlany po otwarciu strony elementu. Gdy użytkownik otworzy szczegóły warstwy w obrębie warstwy obiektowej, zobaczy szczegółowy opis specyficzny dla tej warstwy.

Obraz miniatury

Obraz miniatury jest tworzony automatycznie w momencie dodania elementu do witryny. Jest wyświetlany w galeriach, wynikach wyszukiwania, zasobach oraz na stronie elementu. Jeżeli obraz domyślny nie przekazuje oczekiwanych informacji, można utworzyć i wczytać inny obraz. Kliknij opcję Edytuj miniaturę, aby użyć miniatury niestandardowej dla elementu.

Obraz można przeciągnąć lub przejść do pliku. W celu uzyskania najlepszych wyników dodaj obraz o szerokości 600 pikseli i wysokości 400 pikseli lub większej z zastosowaniem współczynnika proporcji 3:2 w formacie obrazu internetowego, np. PNG, JPEG lub GIF. Obrazy w formacie PNG są najwyraźniejsze. Przesuń i powiększ, aby uzyskać pożądany wygląd miniatury. W zależności od rozmiaru i rozdzielczości pliku obrazu oraz tego, na ile został on powiększony, aby dostosować miniaturę, obraz może być podczas zapisywania przepróbkowany i wyskalowany. Jeśli dodasz obraz w formacie GIF lub JPEG, zostanie on podczas zapisywania przekształcony w format PNG.

W przypadku niektórych typów elementów można utworzyć miniaturę niestandardową, wybierając mapę bazową i ustawiając zasięg mapy oraz poziom powiększenia, a nie przesyłając obraz. Aby skorzystać z tej opcji, kliknij przycisk Utwórz miniaturę na podstawie mapy.

Warunki użytkowania

Ta sekcja zawiera informacje o tym, jak można używać elementu i kto może go używać. Na przykład, dla warstwy mapy wymagane może być umieszczanie informacji o prawach autorskich na każdym zrzucie ekranu zawierającym warstwę.

Metadane

Jeśli w instytucji włączono metadane, właściciele elementów będą widzieć przycisk Metadane na karcie Przegląd stron elementów. Na początku przycisk ten jest dostępny tylko dla właściciela elementu i administratora. Gdy właściciel lub administrator użyje przycisku Metadane, aby uzyskać dostęp do wbudowanego edytora i dołączyć dodatkowe metadane oparte na standardach, każdy, kto ma dostęp do elementu, również ma dostęp do przycisku Metadane i może użyć go do wyświetlenia metadanych w skonfigurowanym przez instytucję stylu metadanych.

Przycisk Metadane jest także dostępny na karcie Informacje ogólne strony szczegółów dla konkretnej warstwy w warstwie obiektowej. Gdy właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub administrator uzyskuje dostęp z poziomu strony szczegółów warstwy, może dodawać i edytować metadane konkretnej warstwy. Pozostałym użytkownikom przycisk ten umożliwia wyświetlanie metadanych konkretnej warstwy w stylu metadanych skonfigurowanym przez instytucję. Podobnie jest w przypadku tabeli, która została opublikowana z metadanymi: przycisk Metadane jest dostępny na stronie szczegółów tabeli.

Jeśli instytucja wyłączy metadane, metadane będą w dalszym ciągu częścią elementu i warstw, ale w usłudze ArcGIS Online nie będzie można edytować metadanych.

Informacje o elemencie

Podając pełne informacje o elemencie, można ułatwić innym osobom wyszukiwanie i korzystanie z tych elementów, jak również zrozumienie ich przeznaczenia. Sekcja Informacje o elemencie ułatwia administratorom i właścicielom elementu identyfikację brakujących lub niekompletnych informacji o elemencie oraz dostarcza sugestii dotyczących ich ulepszenia (ulepszenie może na przykład polegać na dodaniu większej liczby znaczników lub podsumowania). Po kliknięciu sugestii Pełne ulepszenie nastąpi przejście bezpośrednio do sekcji, w której można dokonać najistotniejszych zmian. Można też kliknąć opcję Dowiedz się więcej, aby przejść przez pełną interaktywną listę kontrolną sugerowanych ulepszeń. W miarę wprowadzania zmian, takich jak dodawanie warunków użytkowania lub dodawanie opisu, lista kontrolna śledzi zaktualizowane sekcje, a na pasku stanu pokazywane są informacje o postępach.

Właściwości obrazu

Jeśli elementem jest hostowana warstwa zobrazowań, na stronie elementu znajdują się szczegóły i właściwości obrazu. Szczegóły zawierają rozmiar i liczbę obrazów warstwy zobrazowań. Właściwości obrazu zawierają typ źródła, typ piksela, liczbę pasm i wielkość komórki.

Zmień właściciela

Jeśli jesteś administratorem instytucji lub posiadasz odpowiednie uprawnienia, możesz zmienić właściciela elementu w swojej instytucji.

Położenie folderu

Foldery pomagają w organizowaniu elementów, dzięki czemu łatwiej je znaleźć. Uporządkowanie elementów w folderach może również pomóc w zidentyfikowaniu elementów powiązanych. Na przykład można utworzyć folder do przechowywania elementów zależnych. W tym samym folderze można umieścić takie elementy, jak pliki źródłowe i warstwy utworzone na ich podstawie, zestaw map i scen internetowych, które zawierają te warstwy oraz tworzone aplikacje, które zawierają te mapy internetowe. Dzięki temu wiadomo, że wszystkie elementy w danym folderze są powiązane i od siebie zależne. Można również tworzyć foldery do przechowywania elementów używanych w konkretnych projektach i przenosić odpowiednie elementy do poszczególnych folderów projektów.

Planując z wyprzedzeniem, można kliknąć przycisk Utwórz nowy folder w obszarze Moje zasoby, aby utworzyć potrzebne foldery. Później, dodając elementy, publikując warstwy lub tworząc mapy bądź aplikacje, można wybrać odpowiedni folder do przechowywania danego elementu.

Czasami jednak nie można utworzyć wszystkich potrzebnych folderów przed utworzeniem elementów. Wtedy można przenosić własne elementy między folderami. Można przenieść pojedynczy element do nowego folderu na karcie Przegląd strony elementu lub wiele elementów do tego samego folderu na karcie Moje zasoby strony elementu. Podczas przenoszenia elementów można wybrać istniejący folder lub utworzyć nowy.

Aby przenieść jeden lub większą liczbę własnych elementów do innego folderu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Moje zasoby strony zasobów włącz zaznaczenie pól wyboru znajdujących się obok elementów, które chcesz przenieść do nowego folderu i kliknij przycisk Przenieś.
 2. Jeśli musisz utworzyć folder dla elementów, w oknie Przenieś element kliknij przycisk Utwórz nowy folder, wpisz nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter. Do listy folderów zostanie dodany nowy folder.
 3. Wybierz folder z listy i kliknij przycisk Zapisz.

  Elementy zostaną przeniesione do wybranego folderu.

Kategorie

Kategorie pomagają innym osobom znaleźć zasoby w danej instytucji. Jeśli w instytucji skonfigurowano kategorie, można przypisać do elementu maksymalnie 20 kategorii. Posiadanie uprawnień do aktualizacji zasobów instytucji umożliwia również kategoryzowanie elementów należących do innych członków instytucji. Aby tworzyć lub edytować kategorie dla elementu, kliknij przycisk Edytuj obok pozycji Kategorie i wybierz kategorie do przypisania. Aby zawęzić kategorie, można również użyć pola Filtruj kategorie. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Znaczniki

Znaczniki ułatwiają pracownikom znalezienie Twoich elementów podczas wyszukiwania. Określone znaczniki powinny odpowiadać słowom kluczowym, które Twoim zdaniem będą używane do wyszukiwania danego elementu. Członkowie instytucji, osoby spoza niej oraz użytkownicy publiczni także mogą używać tych znaczników do filtrowania zasobów podczas wyszukiwania lub przeglądania elementów. Członkowie grup mogą używać filtru Znaczniki do znajdowania elementów udostępnionych grupom, do których należą.

Kredyty (Atrybucja)

Twój element może zawierać dane dostarczone przez różne agencje lub osoby. W tym miejscu można wyszczególnić dostawców tych danych.

Po skonfigurowaniu atrybucji elementu warstwy i dodaniu tego elementu warstwy do przeglądarki map Map Viewer atrybucja jest wyświetlana u dołu mapy.

W elemencie warstwy obiektowej można skonfigurować oddzielne atrybucje dla każdej warstwy. Jeśli atrybucje są skonfigurowane tylko w warstwach podrzędnych, a nie w elemencie warstwy obiektowej, atrybucje warstw podrzędnych pojawiają się w przeglądarce map Map Viewer po dodaniu warstwy do mapy.

Adres URL

Możesz skopiować i wkleić adres URL aplikacji lub warstwy serwera ArcGIS Server lub warstwy hostowanej i użyć go w innym miejscu. Na przykład programiści mogą dołączyć adres URL hostowanej warstwy obiektowej w tworzonych aplikacjach.

W przypadku elementów obrazu udostępnionych wszystkim (publicznie) do umieszczania obrazu w oknach podręcznych można również użyć pola Adres URL.

Dodawanie ocen i komentarzy

Każda strona elementu zawiera ocenę. Oceny opierają się na średniej ważonej pięciu gwiazdek: z jedną gwiazdką oznaczającą słaby element i pięcioma gwiazdkami oznaczającymi doskonały element. Wartość oceny stanowi średnią ważoną tych mnożników w liczbie ocen, które otrzymał element, jak również średnią ocenę. Dlatego też, element z dwoma ocenami w wysokości czterech gwiazdek ma wyższą ocenę niż element z jedną oceną w wysokości czterech gwiazdek. Aby ocenić dany element, musisz się zalogować. Oceniać możesz tylko te elementy, których nie jesteś właścicielem. Dla każdego elementu możesz dodać tylko jedną ocenę. Można zmienić swoją ocenę, ale nie ma to wpływu na licznik ocen. Aby ocenić element, kliknij odpowiednią gwiazdkę w obszarze Szczegóły z prawej strony karty Przegląd.

Strony elementów mogą także zawierać sekcję komentarzy, o ile zostały one włączone przez instytucję. Komentarze pojawiają się u dołu karty Przegląd. Mogą je dodawać właściciele elementów i inni zalogowani użytkownicy. Po opublikowaniu komentarza nie możesz go edytować, ale możesz go usunąć. Zalogowani użytkownicy mogą także odpowiadać na komentarze. Właściciele elementów otrzymują powiadomienia e-mail o nowych komentarzach i mogą usuwać komentarze opublikowane dla elementów, których są właścicielami. Komentarze można sortować od najnowszych do najstarszych (Nowe) lub według najnowszej odpowiedzi (Najnowsza odpowiedź). Możesz subskrybować kanał informacyjny RSS komentarzy dotyczących określonego elementu udostępnianego wszystkim (publicznego). Nie można subskrybować komentarzy dotyczących elementu udostępnianego tylko w obrębie instytucji (lub prywatnego).

Dodawanie do ulubionych

Można utworzyć listę ulubionych, używając dodanych elementów i elementów wyświetlanych w wynikach wyszukiwania, na stronie galerii, w witrynie ArcGIS Living Atlas i innych aplikacjach ArcGIS. Listę można wyświetlić na karcie Moje ulubione strony zasobów, a także podczas wyszukiwania warstw do dodania do mapy.

Aby oznaczyć element jako ulubiony, kliknij łącze Dodaj do ulubionych poniżej miniatury elementu na karcie Przegląd.

Aby usunąć ulubiony element z listy, kliknij łącze Usuń z ulubionych poniżej miniatury elementu.

Udostępnianie elementu

Zależnie od posiadanych uprawnień możesz udostępnić element bezpośrednio za pomocą przycisku Udostępnij na stronie elementu.

Udostępnianie strony elementu w serwisie Facebook lub Twitter

Jeśli Twoja instytucja zezwala na udostępnianie zasobów poza instytucją i posiadasz uprawnienia do udostępniania zasobów wszystkim użytkownikom, na stronie elementu można znaleźć przyciski Facebook i Twitter. Za pomocą tych przycisków można udostępnić stronę elementu za pośrednictwem posiadanych kont w portalu Facebook i Twitter. Możesz udostępnić stronę dowolnego elementu w witrynie, także strony tych elementów, które należą do innych użytkowników. Zalecane jest udostępnianie stron zawierających tylko elementy udostępnione publicznie. W przeciwnym razie część osób nie będzie miała dostępu do łączy. Jeśli na stronie elementu użyjesz przycisków do serwisu Facebook lub Twitter, udostępnisz stronę elementu, a nie ten element. Aby udostępnić mapę (a nie stronę elementu), użyj przycisku Udostępnij na mapie.

Udostępnianie strony elementu przy użyciu skróconego adresu URL

Aby udostępnić innym użytkownikom stronę elementu, podając łącze do strony, użyj przycisku Skrócony adres URL Skrócony adres URL w sekcji Szczegóły. Po kliknięciu przycisku Skrócony adres URL generowany jest skrócony adres URL dla strony elementu. Adres ten można skopiować i wkleić do wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i innych komunikatorów. Możesz udostępniać skrócony adres URL strony dowolnego elementu w witrynie, także tych elementów, które należą do innych użytkowników. Jednak przed udostępnieniem skróconego adresu URL upewnij się, że element został udostępniony odbiorcom łącza, w przeciwnym razie niektóre osoby mogą nie mieć dostępu do tego adresu URL. Jeśli na przykład podasz skrócony adres URL poszczególnym osobom wewnątrz instytucji i poza nią, ale element został udostępniony tylko wewnątrz instytucji, osoby spoza niej nie mogą uzyskać dostępu do tego elementu.

Aktualizuj

Użyj przycisku Aktualizuj, aby zastąpić plik zaktualizowaną wersją z komputera. Nazwy plików muszą być zgodne. Po aktualizacji elementu liczba pobrań zostanie zachowana. Użyj karty Przegląd, aby zaktualizować hostowane warstwy obiektów.

Praca z danymi atrybutów

Na karcie Dane można pracować z tabelą atrybutów warstwy obiektowej i danymi w tej tabeli. Tabelę atrybutów można przeglądać na karcie Dane za pomocą dowolnej z następujących opcji:

 • Tabela — gdy tabela atrybutów jest wyświetlana za pomocą tej opcji, wyświetlane są wszystkie pola (kolumny) i wiersze znajdujące się w tabeli, pola i wiersze znajdujące się w tabelach powiązanych i wszystkie dane atrybutów. Ten widok tabeli jest najwłaściwszy na potrzeby wyświetlania, sortowania lub edytowania albo usuwania danych atrybutów zapisanych w tabeli, a także podczas wyświetlania i dodawania załączników, takich jak powiązane zdjęcia lub inne pliki. Właściciele warstw, administratorzy instytucji, kuratorzy danych i członkowie grup udostępnionych aktualizacji mogą edytować lub usuwać dane atrybutów.

  Użytkownik może także uzyskiwać informacje o poszczególnych polach, na przykład sprawdzać, czy pole jest wymagane i wyświetlać jego wartość domyślną, klikając nagłówek kolumny danego pola, a następnie klikając opcję Pokaż widok szczegółowy. Tabela zmniejszy się do widoku wybranego pola z sekcją Podsumowanie, sekcją Ustawienia z regułami atrybutów pól, takimi jak pola wymagane i wartość domyślna oraz sekcją Szczegóły z informacjami, takimi jak nazwa i typ pola. Informacje dostępne w każdej sekcji zależą od typu pola i posiadanych uprawnień. Na przykład w sekcji Podsumowanie dla pól liczbowych jest wyświetlany histogram, a dla pól tekstowych lista pierwszych 10 unikalnych wartości i powiązane informacje o liczności.

  Aby wybrać inne pole do badania bez powracania do pełnej tabeli, kliknij przycisk Opcje Opcje z lewej strony i wybierz inne pole. Po zakończeniu wyświetlania szczegółowych informacji o polu można powrócić do widoku pełnej tabeli, klikając przycisk Zamknij.

 • Pola — ten widok tabeli jest przydatny dla właścicieli warstw lub administratorów instytucji, którzy muszą wyświetlić schemat tabeli atrybutów lub manipulować nim.

  Gdy tabela jest wyświetlana z poziomu strony Pola, wyświetlana jest lista wszystkich pól w tabeli atrybutów, w tym pola ukryte, a także pola z wszystkich tabel powiązanych. Na stronie Pola można filtrować pod kątem konkretnych typów danych i zmieniać porządek wyświetlania pól, klikając przycisk Sortuj według. Aby wyświetlić więcej informacji o konkretnym polu, kliknij ustawienie Wyświetlana nazwa.

  Właściciel warstwy lub administrator instytucji może dodawać pola do warstw lub usuwać je z warstw w hostowanej warstwie obiektowej na stronie Pola. Właściciel lub administrator może także skonfigurować wyświetlaną nazwę pola. Domyślnie wyświetlana nazwa jest taka sama jak nazwa pola, ale właściciel warstwy lub administrator może ją zmienić, aby użytkownicy wyświetlający tabelę atrybutów mogli łatwiej odczytać i zrozumieć nazwę pola. Na przykład dla pola o nazwie AVG_POP można ustawić wyświetlaną nazwę Average Population.

  Właściciel warstwy lub administrator może także podać opis każdego pola i zdefiniować przechowywany w nim typ danych. Zanim inni członkowie instytucji użyją tej warstwy, mogą sprawdzić te informacje na karcie Dane. Dzięki temu będą mogli ustalić sposób, w jaki te pola będą reprezentowane na ich mapach i jakie informacje są wymagane podczas edytowania atrybutów w tej warstwie.

Notatka:

W przypadku warstw obiektowej zawierających wiele warstw można pracować z atrybutami i polami poszczególnych warstw po wybraniu najpierw warstwy z menu rozwijanego Warstwa. Gdy karta Dane zostanie kliknięta z poziomu strony szczegółów konkretnej warstwy podrzędnej, menu rozwijane Warstwa nie będzie dostępne. Wszystkie zmiany wprowadzone na karcie Dane warstwy podrzędnej mają zastosowanie tylko do tej warstwy podrzędnej i nie można przełączać się między warstwami podrzędnymi.

Wizualizowanie warstwy

Na karcie Wizualizacja można wprowadzać zmiany w domyślnych właściwościach warstwy obiektowej bez konieczności otwierania warstwy w przeglądarce map. Można zmienić styl warstwy, zastosować filtr, skonfigurować okna podręczne lub przypisać etykiety obiektom warstwy. Można także ukryć warstwę w legendzie lub zmienić interwał odświeżania. Podobnie jak w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic, karta Wizualizacja zawiera narzędzia do badania warstwy, zapewnia dostęp do galerii map bazowych i udostępnia pole wyszukiwania, pozwalające znaleźć adres lub lokalizację.

Notatka:

Karta Wizualizacja obsługuje obie przeglądarki map. Jeśli warstwa obiektowa została skonfigurowana i zapisana w przeglądarce map Map Viewer, warstwa pojawia się na karcie Wizualizacja z wykorzystaniem przeglądarki Map Viewer. W przeciwnym razie Wizualizacja wykorzystuje podstawową przeglądarkę map instytucji lub podstawową przeglądarkę map skonfigurowaną w profilu użytkownika.

Właściciel elementu może zapisać zmiany wprowadzone w warstwie. Zarówno właściciel, jak i użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia treści mogą również zdecydować o zapisaniu kopii warstwy jako nowego elementu na stronie Moje zasoby.

Poniżej przedstawiono niektóre z właściwości, które można skonfigurować na karcie Wizualizacja:

Notatka:

Jeśli warstwa obiektowa zawiera wiele warstw, użyj menu rozwijanego Warstwa do wybrania warstwy podrzędnej. Jeśli karta Wizualizacja zostanie kliknięta z poziomu strony szczegółów warstwy podrzędnej, menu rozwijane Warstwa nie będzie dostępne, a wszystkie wprowadzane zmiany będą automatycznie stosowane w warstwie podrzędnej.

Monitorowanie aktywności

Dla właścicieli i administratorów elementów karta Wykorzystanie udostępnia szczegóły dotyczące wykorzystania elementu pomocne w ocenie jego popularności. Szczegóły wykorzystania pokazują, ile razy element był używany w wybranym okresie (do roku). Zależnie od typu elementu szczegóły wykorzystania mogą obejmować liczbę wyświetleń, żądań lub pobrań oraz średnią dzienną liczbę wyświetleń, żądań lub pobrań.

Notatka:

Usługa ArcGIS Online przechowuje dane dotyczące wykorzystania tylko dla dwóch ostatnich lat.

Wskazówka:

Administratorzy mają dostęp do dodatkowych informacji o wykorzystaniu na karcie Status strony instytucji.

Widoki

Wyświetlenia informują, ile razy element był wyświetlany lub otwierany. To daje właścicielowi elementu i administratorom pojęcie o tym, jak często ktoś uzyskuje dostęp do danego elementu. Liczba wyświetleń jest podawana dla różnych typów elementów, w tym dla następujących:

 • Mapy
 • Sceny
 • Warstwy internetowe serwera ArcGIS Server
 • Aplikacje
 • Narzędzia
 • Pliki KML

W przypadku map, scen, warstw serwera ArcGIS Server i aplikacji internetowych liczba wyświetleń jest zwiększana o jeden po otwarciu strony elementu lub otwarciu elementu w przeglądarce Map Viewer lub Scene Viewer. Na przykład otwarcie strony elementu dla warstwy rastrowej mapy i kliknięcie opcji Otwórz w przeglądarce map Map Viewer spowoduje zwiększenie liczby wyświetleń o dwa. W przypadku pozostałych elementów (aplikacji mobilnych, plików KML itd.) otwarcie elementu powoduje zwiększenie liczby wyświetleń o jeden; ta liczba nie zmienia się po otwarciu strony elementu.

Notatka:
 • Liczba wyświetleń wyświetlana na karcie Informacje ogólne na stronie elementu reprezentuje łączną liczbę wyświetleń od momentu utworzenia elementu. Liczba wyświetleń podana na karcie Wykorzystanie wskazuje wybrany okres czasu.
 • Liczba wyświetleń pokazana w wynikach wyszukiwania może być mniejsza niż liczba wyświetlona na stronie elementu. Na stronie elementu znajduje się dokładniejsza liczba.

Żądania

W przypadku hostowanych warstw internetowych (obiektów, zobrazowań, kafli i scen) na karcie Wykorzystanie zamiast liczby wyświetleń jest podawana liczba żądań. Żądania odnoszą się do liczby przesłanych żądań dotyczących danych w hostowanej warstwie internetowej. Dzięki temu właściciel elementu i administratorzy wiedzą, w jakim stopniu dana warstwa jest wykorzystywana. Na przykład ktoś mógł otworzyć aplikację, która zawiera hostowaną warstwę obiektową. Otwarcie aplikacji jest zliczane jako jedno wyświetlenie, ale w celu wyświetlenia wszystkich obiektów na warstwie hostowanej może być koniecznych wiele żądań, które są zliczane oddzielnie.

Do pobrania

W przypadku plików typu CSV, SHP i innych wyświetlana jest liczba pobrań. W przypadku zarejestrowanych aplikacji na karcie Wykorzystanie jest wyświetlana także liczba operacji logowania użytkowników do aplikacji. Aplikacje dające dostęp do zasobów posiadaczy subskrypcji za pośrednictwem subskrypcji w instytucji przedstawiają informacje dotyczące użytkowania według kredytów. Można zmienić okres raportowania dla wykorzystania kredytów.

Ustawienia edycji

Zależnie od posiadanych uprawnień i typu elementu można użyć karty Ustawienia do skonfigurowania w ustawieniach elementu dołączenia kodu do aplikacji, zmiany zasięgu, utworzenia zestawienia w serwisie ArcGIS Marketplace zezwolenia innym użytkownikom na zapisywanie kopii elementu i tak dalej. W przypadku hostowanych warstw obiektowych dostępne są dodatkowe ustawienia dotyczące tego, kto może edytować i eksportować warstwy. Hostowane dynamiczne warstwy zobrazowań zawierają dodatkowe ustawienia powiązane z domyślnym wyświetlaniem i kompresją. Jest również dostępna karta Ustawienia, na której właściciele elementów mogą usuwać swoje elementy. Ustawienia dla widoków lokalizatora można także konfigurować na karcie Ustawienia.

Ustawienia ogólne

Można skonfigurować następujące ustawienia ogólne.

Status zasobów

Elementy można oznaczać jako wiarygodne lub nieaktualne. Oznaczenie elementów jako wiarygodnych lub nieaktualnych ułatwia innym osobom znajdowanie elementów wiarygodnych i unikanie elementów nieaktualnych.

Administratorzy instytucji oraz użytkownicy dysponujący uprawnieniami administracyjnymi do aktualizowania zasobów mogą oznaczać elementy jako wiarygodne przy użyciu przycisku Oznacz jako wiarygodne. Elementy uznane za wiarygodne mają oznaczenie Wiarygodne na karcie Przegląd. Jeśli instytucja została zweryfikowana, elementy udostępnione wszystkim (publiczne) i oznaczone jako wiarygodne wyświetlają nazwę instytucji jako właściciela elementu na karcie Przegląd.

Członkowie instytucji mogą używać filtru Status do znajdowania zasobów oznaczonych jako wiarygodne podczas przeglądania lub wyszukiwania zasobów w instytucji. Filtr Status jest także dostępny dla użytkowników spoza instytucji, gdy zweryfikowana instytucja udostępnia wszystkim wiarygodne zasoby. Wiarygodne zasoby są umieszczane wyżej w wynikach wyszukiwania, a użytkownicy mogą ograniczyć wyszukiwania do warstw oznaczonych jako wiarygodne podczas dodawania warstw do mapy w przeglądarce Map Viewer lub Map Viewer Classic.

Użytkownik, który jest właścicielem elementu, administratorem lub dysponuje uprawnieniami administracyjnymi do aktualizowania zasobów, może za pomocą przycisku Oznacz jako nieaktualne oznaczyć element jako nieaktualny. Elementy uznane za nieaktualne zostały oznaczone dla wszystkich użytkowników odznaką Nieaktualne. Członkowie instytucji mogą używać filtru Status do znajdowania zasobów oznaczonych jako nieaktualne podczas przeglądania lub wyszukiwania zasobów w instytucji.

Ochrona przed usunięciem

Zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby element został przypadkowo usunięty, na przykład, jeśli jest to warstwa używana jako część mapy znajdującej się w galerii.

Usuń element

Aby usunąć element z witryny, kliknij przycisk Usuń. Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu elementu będącego jednym z zasobów polecanych przez instytucję, na przykład warstwy polecanej mapy, możesz wybrać opcję ochrony przed usunięciem jako ustawienie elementu.

Zasięg

Zasięg to granica geograficzna określona dla elementu. Zasięg można skonfigurować, aby można było wyszukiwać element według lokalizacji. W przypadku elementów map i warstw ustawienie zasięgu wskazuje także lokalizację wyświetlaną domyślnie po otworzeniu elementu.

Notatka:

Ustawienie zasięgu nie jest ustawieniem dynamicznym. Jeśli granice geograficzne elementu zmienią się, zalecane jest odpowiednie zaktualizowanie zasięgu.

Aby skonfigurować albo zmienić zasięg elementu, którego jesteś właścicielem lub administratorem, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij opcję Ustaw zasięg (aby ustawić zasięg elementu po raz pierwszy) lub Edytuj zasięg (aby zmienić zasięg elementu).
 2. W oknie Konfigurowanie zasięgu wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zdefiniować zasięg elementu:
  Notatka:

  Aby ułatwić sobie przejście do danego zasięgu, można skorzystać z przycisków powiększania.

  • Aby utworzyć zasięg na podstawie domyślnego zasięgu podanego dla instytucji, kliknij opcję Zasięg instytucji.
  • Aby utworzyć zasięg na podstawie regionu podanego dla instytucji, kliknij opcję Region instytucji.
  • Aby utworzyć zasięg na podstawie zasięgu zdefiniowanego w źródle danych (tylko dla elementów hostowanej warstwy obiektowej i warstwy obiektowej serwera ArcGIS Server), kliknij przycisk Bieżące obiekty w warstwie.
  • Aby przejść do miejsca lub adresu, wpisz słowa kluczowe w polu wyszukiwania. Słowami kluczowymi mogą być adresy, skrzyżowania ulic, nazwy miejsc, punkty zainteresowania oraz współrzędne w postaci długości i szerokości geograficznej. Zasięg zostanie wyśrodkowany na podanym miejscu lub adresie.
  • Aby narysować kształt reprezentujący zasięg, kliknij Narzędzie rysowania i zakreśl prostokąt na mapie.
  • Aby utworzyć zasięg przez podanie wartości współrzędnych (w stopniach dziesiętnych) dla granic zasięgu, kliknij opcję Współrzędne i wpisz współrzędne w polach tekstowych Góra, Dół, Lewa i Prawa.
 3. Wprowadź zmiany w zasięgu, przeciągając dowolne wierzchołki prostokąta zasięgu lub klikając wewnątrz pola i przeciągając je do nowej lokalizacji.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Marketplace

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz utworzyć zestawienie w serwisie ArcGIS Marketplace prywatnych elementów.

Ustawienia mapy internetowej

Poniżej opisano ustawienia dostępne dla map internetowych.

Offline

Jeśli dana mapa obsługuje korzystanie w trybie offline, to znaczy, jeśli wszystkie warstwy na mapie zostały włączone do użytku offline podczas zapisywania mapy, sekcja Offline jest wyświetlana na karcie Ustawienia z domyślnie włączonym przełącznikiem Włącz tryb offline. Jeśli tryb offline jest włączony, można zmienić domyślne zaawansowane opcje trybu offline przez kliknięcie opcji Opcje zaawansowane. Aby wyłączyć użycie mapy w trybie offline, wyłącz przełącznik Włącz tryb offline.

Na potrzeby map, które będą używane w trybie offline, zaleca się utworzenie obszarów mapy w celu uprzedniego spakowania danych dla konkretnych obszarów mapy. Obszary mapy przyspieszają i upraszczają proces pobierania map przez użytkownika mobilnego. W obszarze Obszary mapy kliknij opcję Zarządzaj obszarami, aby utworzyć obszary mapy lub zarządzać istniejącymi obszarami.

Więcej informacji o pracy z mapami w trybie offline, tworzeniu obszarów map i zarządzania nimi zawiera sekcja Praca z mapami w trybie offline.

Zapisz jako

Zaznacz tę opcję, aby umożliwić innym zapisywanie kopii mapy. Wyłącz zaznaczenie opcji, jeżeli chcesz, aby mapa była wyświetlana tak jak została przez Ciebie skonfigurowana, a inni użytkownicy nie mogli jej kopiować ani zapisywać.

Ustawienia aplikacji

Skonfiguruj opcje mapy dotyczące wyznaczania tras, pomiarów, włączania wyszukiwania i innych narzędzi i funkcji aplikacji ArcGIS.

Ustawienia warstwy

Za pomocą narzędzi znajdujących się w tej sekcji można wsadowo zaktualizować adresy URL warstw na mapie.

 • Zaktualizuj warstwy tak, aby korzystały z protokołu HTTPS — jeśli jesteś właścicielem lub administratorem mapy internetowej, możesz zaktualizować wszystkie warstwy na takiej mapie, aby umożliwić obsługę protokołu HTTPS. Wszystkie warstwy muszą być dostępne za pośrednictwem protokołu HTTPS, który szyfruje informacje o warstwie podczas przesyłania w Internecie. Aby dostęp do warstw był uzyskiwany za pomocą protokołu HTTPS, kliknij opcję Zaktualizuj warstwy tak, aby korzystały z protokołu HTTPS, a następnie kliknij opcję Aktualizuj warstwy w celu potwierdzenia zmiany. Usługa ArcGIS Online sprawdza każdą warstwę na mapie, aby określić, czy konieczne jest jej zaktualizowanie do protokołu HTTPS. Jeśli jakakolwiek warstwa używa protokołu HTTP, usługa ArcGIS Online spróbuje wysłać żądanie do tej warstwy za pośrednictwem protokołu HTTPS i zaktualizuje mapę oraz powiązane elementy warstw, którymi władasz lub którymi administrujesz. Jeśli natomiast warstwa nie obsługuje protokołu HTTPS, nie zostanie zaktualizowana, a Ty otrzymasz odpowiednie powiadomienie. W przypadku warstw, które nie obsługują protokołu HTTPS, możesz skontaktować się z ich właścicielem i poprosić o zmianę konfiguracji warstwy lub udostępnienie alternatywnego źródła danych.
  Notatka:

  Podczas aktualizowania warstw na mapie w celu zapewnienia obsługi protokołu HTTPS, wszystkie symbole niestandardowe korzystające z protokołu HTTP są automatycznie modyfikowane w taki sposób, aby używały protokołu HTTPS, jeśli jest to obsługiwane przez ich źródło. Inne niestandardowe zmiany warstw, takie jak obrazy osadzone w oknach podręcznych, nie są aktualizowane na potrzeby obsługi protokołu HTTPS. Aby zaktualizować takie odniesienia, otwórz warstwę (lub mapę) w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic i tam wprowadź odpowiednie zmiany.

 • Zaktualizuj odniesienia do witryny serwera ArcGIS Server — jeśli przenosisz warstwy serwera ArcGIS Server z witryny pośredniczącej do witryny produkcyjnej lub przeprowadzasz ich migrację do nowej domeny, kliknij przycisk Zaktualizuj odniesienia, aby zaktualizować adresy URL warstw tak, że będą odnosić się do nowej witryny. Usługa ArcGIS Onlinesprawdza warstwy mapy i wskazuje witryny serwera ArcGIS Server, które można zaktualizować. Warstwy korzystające z odniesienia wybranego przez użytkownika są aktualizowane pod kątem użycia nowej witryny podanej jako element zastępczy. Usługa ArcGIS Online aktualizuje wszystkie warstwy serwera ArcGIS Server odnoszące się do witryny, jak również powiązane elementy warstwy, które są Twoją własnością lub którymi administrujesz.
  Notatka:

  Warstwy w określonej witrynie zastępczej muszą dokładnie odzwierciedlać istniejące warstwy. Jeśli warstwy nie są zgodne, mogą nie zostać narysowane lub mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Usługa ArcGIS Online nawiązuje połączenie z witryną zastępczą, aby potwierdzić, czy są w niej dostępne warstwy. Jeśli warstwy nie są dostępne, otrzymasz powiadomienie, a brakujące warstwy nie zostaną zaktualizowane.

Ustawienia sceny internetowej

Poniżej opisano ustawienie dostępne dla scen internetowych.

Ustawienia warstwy

Jeśli jesteś właścicielem lub administratorem sceny internetowej, możesz użyć narzędzia Zaktualizuj warstwy tak, aby korzystały z protokołu HTTPS, aby wsadowo zaktualizować wszystkie warstwy na takiej scenie, umożliwiając im obsługę protokołu HTTPS. Wszystkie warstwy muszą być dostępne za pośrednictwem protokołu HTTPS, który szyfruje informacje o warstwie podczas przesyłania w Internecie. Aby dostęp do warstw był uzyskiwany za pomocą protokołu HTTPS, kliknij opcję Zaktualizuj warstwy tak, aby korzystały z protokołu HTTPS, a następnie kliknij opcję Aktualizuj warstwy w celu potwierdzenia zmiany. Usługa ArcGIS Online sprawdza każdą warstwę w scenie, aby określić, czy konieczna jest jej aktualizacja umożliwiająca korzystanie z protokołu HTTPS. Jeśli jakakolwiek warstwa używa protokołu HTTP, usługa ArcGIS Online wysyła żądanie do tej warstwy za pośrednictwem protokołu HTTPS i aktualizuje scenę oraz powiązane elementy warstw, którymi władasz lub administrujesz. Jeśli natomiast warstwa nie obsługuje protokołu HTTPS, warstwa sceny nie zostanie zaktualizowana i otrzymasz odpowiednie powiadomienie. W przypadku warstw, które nie obsługują protokołu HTTPS, możesz skontaktować się z ich właścicielem i poprosić o zmianę konfiguracji warstwy lub udostępnienie alternatywnego źródła danych.

Notatka:

Podczas aktualizowania warstw w scenie w celu zapewnienia obsługi protokołu HTTPS, wszystkie symbole niestandardowe korzystające z protokołu HTTP są automatycznie modyfikowane w taki sposób, aby używały protokołu HTTPS, jeśli jest to obsługiwane przez ich źródło. Inne niestandardowe zmiany warstw, takie jak obrazy osadzone w oknach podręcznych, nie są aktualizowane na potrzeby obsługi protokołu HTTPS. Aby zaktualizować takie odniesienia, aby korzystały z protokołu HTTPS, otwórz stronę elementu warstwy i zaktualizuj odniesienia na karcie Wizualizacja.

Ustawienia aplikacji: Znajdź lokalizacje

Aby ułatwić użytkownikom odnajdywanie lokalizacji i obiektów sceny, której jesteś właścicielem lub którą zarządzasz, możesz skonfigurować niektóre warstwy sceny w taki sposób, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Na przykład skonfigurowanie wyszukiwania obiektów w warstwie budynków pozwala użytkownikom wyszukiwać konkretne budynki w tej warstwie.

Ustawienia hostowanych warstw internetowych

Hostowane warstwy obiektowe, hostowane warstwy zobrazowań, hostowane warstwy kafli i hostowane warstwy scen mają dodatkowe ustawienia zarządzania danymi.

Ustawienia aplikacji

Poniższe ustawienia mają zastosowanie do aplikacji. Niektóre ustawienia są właściwe tylko dla konkretnych typów aplikacji.

 • Adres URL — umożliwia edytowanie adresu URL aplikacji mapy internetowej, aplikacji mobilnej lub rozszerzenia aplikacji. Na przykład jeśli adres URL aplikacji ulegnie zmianie, można użyć ustawienia Adres URL, aby wskazać dla elementu aplikacji nowy adres URL.
 • Załącznik z kodem — do aplikacji można dołączyć kod (jako plik .zip). Może być to pomocne, jeżeli udostępniasz przykład lub konfigurowalną aplikację i chcesz, aby inni mieli dostęp do kodu.

  Aby zaktualizować załącznik kodu bez resetowania licznika pobrań elementu, użyj przycisku Aktualizuj kod i prześlij archiwum .zip o tej samej nazwie co oryginalny plik .zip. Aby załączyć nowy plik, najpierw usuń istniejący, a następnie użyj przycisku Dołącz kod. Spowoduje to wyzerowanie licznika pobrań elementu.

 • Cel — w przypadku aplikacji mapy internetowej, aplikacji mobilnej lub aplikacji komputerowej należy wybrać przeznaczenie dodanej aplikacji.
 • Platforma — w przypadku aplikacji komputerowej należy podać platformę, dla której aplikacja jest przeznaczona.
 • Interfejs API — w przypadku aplikacji internetowych należy określić interfejs API użyty do zbudowania aplikacji.
 • SDK — w przypadku aplikacji mobilnych należy określić zestaw SDK użyty do zbudowania aplikacji.
 • Parametry konfiguracyjne — pozwala dodać parametry konfiguracyjne dla konfigurowalnej aplikacji, dla której ustawienie Cel ma wartość Konfigurowalna.
 • Rejestracja aplikacji — pozwala zarejestrować aplikację, aby umożliwić innym logowanie się do systemu ArcGIS. Można także wyświetlać i aktualizować informacje o rejestracji oraz wyświetlać informacje o użytkownikach, którzy logowali się do aplikacji i liczbie kredytów, które wykorzystali.

Ustawienia widoku lokalizatora

W usłudze ArcGIS Online możesz utworzyć widok usługi ArcGIS World Geocoding Service pozwalający na wyszukiwanie określonych typów lokalizacji w obszarze zainteresowania. Po utworzeniu widoku lokalizatora należy go skonfigurować w sekcji Ustawienia (widoku) lokalizatora na karcie Ustawienia. W przypadku udostępnienia widoku lokalizatora w instytucji albo publicznie administrator może uczynić go dostępnym dla członków w celu wykonywania zadań geowyszukiwania i geokodowania wsadowego.

Protokół adresu URL dla bezpiecznych usług z osadzonymi poświadczeniami

Jeśli masz uprawnienia do administrowania bezpiecznymi usługami z osadzonymi poświadczeniami (lub te usługi są Twoją własnością), takimi jak warstwa obiektowa ArcGIS Server albo usługa drukowania lub geokodowania, zastąp protokół http w adresie URL źródła danych zabezpieczonej usługi protokołem https. Wszystkie usługi muszą być dostępne za pośrednictwem wyłącznie protokołu HTTPS, który szyfruje informacje w usłudze podczas przesyłania w Internecie.